Single User
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

บัณฑิตวิทยาลัย

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ประวัติการศึกษา

1. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์โทร 089-0278537

Biography & Citations