Single View Blog 1
ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารการพัฒนา
 • ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
 • ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาตร์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

 1. จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์  เเละทชชยา วนนะบวรเดชน์. (2561). ประเมินผลโครงการ “อาเซียนเรียนรู้” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) หน้า 71-81.
 2. จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์  สุรศักดิ์ โตประสี  เเละทชชยา วนนะบวรเดชน์. (2561). ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ฉบับเสริม ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ supplement (ธันวาคม) หน้า 110-123.
 3. ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน  กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช  บูรณจิตร เเก้วศรีมล  ทชชยา วนนะบวรเดชน์  กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์  เเละวรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย. (2562). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดเเห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) หน้า 29-43.

รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการหารายได้จากการบริการวิชาการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
 2. รางวัล "สุดยอดผู้หญิงตัวอย่างเเห่งปี ประจำปีพุทธศักราช 2565" สาขา สตรีผู้ส่งเสริมเเละพัฒนาการศึกษาดีเด่น จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย มูลนิธิจิตอารีมาดามอุปถัมภ์ เครือข่ายองค์กรสตรีไทย  วันที่ 5 มิถุนายน 2565  ณ ห้องค็อกพิท โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 3. รางวัลผู้บริหารหน่วยงานที่สร้างรายได้สูงสุดให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
 4. รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ประธานพิธี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ผลงานอื่นๆ

 1. โครงการพี่แบ่งปันให้น้องช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 25 ตุลาคม 2562 รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 MCOT HD
 2. คณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย (2704A)