Single View Blog 2
ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์

บทความ

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้นาชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้นาชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ประเมินผลโครงการ “อาเซียนเรียนรู้” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษา กรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประเมินผลโครงการ “อาเซียนเรียนรู้” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษา กรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ