Single View Blog 1
ผศ.พิชฏา ผลพูล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

·      Solid waste Treatment Technology

·      Industrial management

·      Feasibility analysis

·      Technology management

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ , พัตรพิมล สุวรรณกาญจน์  และสุวภัทร ตั้งผลพูล,2556 “ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์”   การประชุมเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556

สุวภัทร ตั้งผลพูล และคณะ. (2558). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้แช่สแตนเลสโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 15 (ฉบับที่ 2), 13-26.

Tungphonphoon S. and Srisattayakul P.(2016). Parametric of MON Coating on Reciprocating Sliding Wear Testing. 7th Rajamangala University of Technology International Conference,24-26 August 2016, Rajamangala University of Technology Krungthep. 35.

Suwapat Tungphonphoon,Sarayuth Kan and Pasit Tinnam. (2019). The study on
Waste Management in Sra-yay-some District for Sustainable Development. 3rd
International Conference on Media studies 2019, Thailand.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

·      2545 : การจัดตั้งศูนย์ตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เตาเผาขยะมูลฝอย (ผู้ร่วมวิจัย: ทุนวิจัยสกว.)

·      2553 :  การจัดทำแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของวัสดุเหลือใช้และกากของเสีย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งทรัพยากรภายในประเทศ (Strategic Waste Flow) (ผู้ร่วมวิจัย: ทุนวิจัย กรมทรัพยากรเหมืองแร่  กรมโรงงานอุตสาหกรรม )

·       2554 :  การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยฟิล์มเคลือบเทเนียมไดออกไซด์  (ผู้ร่วมวิจัย: ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ        )

·      2560 :    โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะแบบบูรณาการของเทศบาลตำบลสระยายโสม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หัวหน้าโครงการวิจัย: ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     )