Single User
ผศ.สุธี จันทร์ศรี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.สุธี จันทร์ศรี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีไทย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2557 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมและการพัฒนา)สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2550 อักษรศาสตรบัณฑิต (สังคีตศิลป์ไทย) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations