Single User
นางสุรีย์พร ปาละพันธ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นางสุรีย์พร ปาละพันธ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations