Single View Blog 1
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศานสนศาสตร์

วิชาการบริหารการพัฒนา

วิชาสถิติวิธีวิจัยทางรัฐประศานสนศาสตร์

วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน

วิชาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

 

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (บทความ TCI กลุ่ม 2) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 2561

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

หนังสือวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศานสนศาสตร์ 2560