Single User
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศุภรัตน์ ดวนใหญ่

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศุภรัตน์ ดวนใหญ่

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตรจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations