Single User
อ.กรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.กรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2563  วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2556  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations