Single User
ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำอธิบายเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

Biography & Citations