Single User
ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการตลาด

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations