Single View Blog 1
รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ดนตรี/ดนตรีศึกษา/ดนตรีไทย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ตำรา/หนังสือ

สุพัตรา  วิไลลักษณ์ และคณะ. (2553). องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง. กรุงเทพฯ :  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2558). พื้นฐานดนตรีศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2560). ปฏิบัติจะเข้ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2560). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางดนตรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

งานวิจัย

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2550). แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุพัตรา  วิไลลักษณ์ และคณะ. (2553). องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2555). การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการขับร้องตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

วรินธร สีเสียดงาม และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2558). ความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุพัตรา  วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2560).  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2562). ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิชาการ/บทความวิจัย

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2551). วัฒนธรรมดนตรี : เพลงพื้นบ้านเขาทอง-ดนตรีม้ง-วงตุ๊บเก่ง ใน ครุศาสตร์สาร. 2(2) : 80.(TCI 1)

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2552). วัฒนธรรมดนตรีมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใน ครุศาสตร์สาร. 3(3) : 170. (TCI 1)

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2553). ดนตรีประกอบพิธีกงเต๊กแบบฆราวาส ใน ครุศาสตร์สาร.  4(1) : 350. (TCI 1)

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2554). องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง ใน ครุศาสตร์สาร. 5(1) : 21. (TCI 1)

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2555). ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง : แหล่งเรียนรู้ของชุมชนพื้นที่บางกะเจ้า ใน ทีทัศน์วัฒนธรรม.  11(1) : 59. (TCI 2)

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2557). การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการขับร้องตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ใน ศิลปกรรมสาร. 9(1) : 171 – 192. (TCI 3)

สุพัตรา  วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ครุศาสตร์สาร. 10(1) : 27 – 38. (TCI 1)

วรินธร สีเสียดงาม และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2561). ความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต. 13(1) : 15 – 26. (TCI 1)

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2561). การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ใน ครุศาสตร์สาร. 12(1) : 173 - 196. (TCI 1)

วรินธร สีเสียดงาม พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ และสุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2562). การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของรายวิชาการปฏิบัติเครื่องดนตรีในระดับอุดมศึกษา ใน การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 25(1) : 16 - 27.(TCI 1)

สุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2562). ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ครุศาสตร์สาร. 13(2) : 207 - 228. (TCI 1)

วรินธร สีเสียดงาม พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ และสุพัตรา  วิไลลักษณ์. (2563). การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าในระดับอุดมศึกษา ใน วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต. 15(1) : 118 - 133. (TCI 1)

Supatra Vilailuck. (2008).  A Study of the Music of Laic Sect in Kongtek Ceremony : A Case Study of Sillatum Association. in The 13th International Conference of the Asia-Pacific Society for Ethnomusicology (APSE).

Supatra Vilailuck. (2009). Instruction of Music Education of Higher Education Institutions in Thailand. in The 14th International conference of the Asia Pacific Society for Ethnomusicology (APSE).

Supatra Vilailuck. (2013, November). The Educational Administration of Traditional Thai Music in the future. In Scholars World-International Refereed Multidisciplinary Journal of Contemporary Research. I(III) : 1 - 4.

Supatra Vilailuck. (2015). The Future Management of Thai Musical Study. In Asian Culture and History. 7(1) : 119 – 125.

รางวัลที่ได้รับ

·     นิสิตดีเด่น สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในงานพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2553

·     นิสิตเก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ.2553

·     รางวัล “60 ปี ศรีบูรพาวิศิษฏศิษย์” ประจำปี พ.ศ.2558

·     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

·     บุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการรับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการหรืออื่นๆ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

·     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานอื่นๆ