Single View Blog 2
รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

บทความ

จะเข้ : การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ(2)
จะเข้ : การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ(2)
จะเข้ : การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ(1)
จะเข้ : การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ(1)
องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง
องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการขับร้องตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการขับร้องตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง : แหล่งเรียนรู้ของชุมชนพื้นที่บางกะเจ้า
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง : แหล่งเรียนรู้ของชุมชนพื้นที่บางกะเจ้า
วัฒนธรรมดนตรีมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วัฒนธรรมดนตรีมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
จะเข้ : ประวัติความเป็นมา และลักษณะทางกายภาพ
จะเข้ : ประวัติความเป็นมา และลักษณะทางกายภาพ
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดนตรีประกอบพิธีกงเต๊กแบบฆราวาส
ดนตรีประกอบพิธีกงเต๊กแบบฆราวาส
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัฒนธรรมดนตรี : เพลงพื้นบ้านเขาทอง – ดนตรีม้ง – วงตุ๊บเก่ง
วัฒนธรรมดนตรี : เพลงพื้นบ้านเขาทอง – ดนตรีม้ง – วงตุ๊บเก่ง