Single User
ผศ.ดร.สุภาพร ศรีหามี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.สุภาพร ศรีหามี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations