Single View Blog 1
ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การท่องเที่ยว

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

พ.ศ. 2552    การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของส้วมสาธารณะสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พ.ศ. 2554    การคัดเลือกมัคคุเทศก์เพื่อการจ้างงานของบริษัทนำเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2558    การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้                        พิการทางการเคลื่อนไหว

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ