Single View Blog 1
ผศ.ดร.ศุนิสา ทดลา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

อุดมศึกษา, บริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

หนังสือ

ศุนิสา ทดลา. (2563). การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา. ใน การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  Administration and Quality Assurance of Education. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สหธรรมิก จำกัด. หน้า 23-45.

ศุนิสา ทดลา. (2563). สถาบันอุดมศึกษาในฐานะองค์กรอัจฉริยะ. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ วาสนา วิสฤตาภา และนักรบ หมี้แสน (บรรณาธิการ), อุดมศึกษาสาขาวิชาที่ถูกลืม. (พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศุนิสา ทดลา. (2562). ปรัชญาการศึกษา. ใน ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. หน้า 1-45.

ศุนิสา ทดลา. (2562). หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา. ใน ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. หน้า 47-80.

ศุนิสา ทดลา. (2562). การจัดการเรียนรู้สำหรับครู. ใน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู Moral, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. หน้า 126-148.

ศุนิสา ทดลา. (2561). คุณลักษณะของครู. ใน ความเป็นครู Teacher Professional. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. หน้า 45-66.

ศุนิสา ทดลา. (2561). เป็นครูและผู้นำอย่าลำเอียง. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน (บรรณาธิการ), ความเป็นผู้นำทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศุนิสา ทดลา. (2560). เป็นครูอยู่เฉยไม่ได้. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน (บรรณาธิการ),
ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู. (พิมพ์ครั้งที่ 1), กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานวิจัย

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ. (2560). การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล. ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

บทความวิจัย

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2561). การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล.
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (ตุลาคม – ธันวาคม). หน้า 205-215.

นำเสนองานวิจัย

“A Study of the Administration of the Teachers’ Council of Thailand in the Digital Era”, International Symposium on Social Sciences and Management, January 22-24, 2019 Hokkaido, Japan.

 

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ