Single User
ผศ.ดร.ศุนิสา ทดลา

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.ศุนิสา ทดลา

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations