Single View Blog 1
นายศุนัย วิลาสังข์ - Mr.Sunai Vilasung

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

-งานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจากเงินนอกงบประมาณ

-Supervise Microbiology Laboratories

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

รางวัลที่ได้รับ

- บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2562

- บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2564

ผลงานอื่นๆ

ศุนัย วิลาสังข์. (2562). คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ศุนัย วิลาสังข์. (2564). ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์รายจ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2562