Single View Blog 1
ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ดนตรีปฏิบัติ (Music Performance)

ดนตรีศึกษา (Music Education)

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2560). วงดนตรีเครื่องลมโดยสังเขป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2559). ปฏิบัติทรอมโบน 1. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชภัฏ          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ที่ 1197/2559   เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศอันดับ 1 วง Million Wind Philharmonic การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2562

ผลงานอื่นๆ

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2560). วงดนตรีเครื่องลมโดยสังเขป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2559). ปฏิบัติทรอมโบน 1. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชภัฏ          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ที่ 1197/2559   เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2559). การจัดการห้องเรียนดนตรี (Musio Classroom Managemant) วารสารสุริยวาฑิต, 3(1), 38-42.