Single User
ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (การบริหารงานบุคคล) พ.ศ.2532
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (การตลาด) พ.ศ.2540
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2552

คำอธิบายเพิ่มเติม

ประสบการณ์ด้านการบริหาร
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับสถาบัน
1.1 คณะทำงานการประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน วิทยากร/พิธีกร และกรรมการฝ่ายพิจารณาประเมินบทความ
1.2 ประธานคณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2555-2558
1.3 การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง (สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) เป็นที่ปรึกษางานวิจัยแก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.4 บริหารโครงการวิจัยร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาด้านการบริการวิชาการ จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.2558-2559
1.5 บริหารโครงการอบรมสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและการจัดทำและเผยแพร่วารสารออนไลน์ ปีการศึกษา 2556-2558
2. กำหนดนโยบายและแผนการวิจัยระดับคณะ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณาจารย์ทุกสาขาวิชา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิชาการ การวิจัย และการผลิตตำราของคณาจารย์ตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของสถาบัน โดยเฉพาะการกำหนดแผนงาน บริหารโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านงานวิชาการและงานวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์คณาจารย์และนักศึกษา
4. ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิจัย บทความ และการผลิตตำรา ระดับสาขาวิชา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย การผลิตตำราและผลงานวิชาการ
5. กรรมการและเลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (พ.ศ.2555-ปัจจุบัน)
6. บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน และเกณฑ์การประกันคุณภาพ พ.ศ.2558
7. วางแผนการประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
8. บริหารโครงการอบรมสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและการเผยแพร่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2557
9. วิเคราะห์และวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการปรับกรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภายในและภายนอกสถาบัน
10. บริหารโครงการดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร
11. การบริหารกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การวิจัยและการการผลิตผลงานวิชาการ พ.ศ.2556-2558 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

12. บริหารโครงการวิจัย (รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /สกว.) 2560 และ 2561

Biography & Citations

Google Scholar:   https://scholar.google.com/citations?user=k1kOG2QAAAAJ&hl=en

Medium:   https://medium.com/@sudthanom.t

Mobile 0982899495

พ.ศ. 2532-2533 บริษัท โกลเด้นทัวร์ จำกัด ตำแหน่งเลขานุการ
พ.ศ. 2533-2534 บริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งเลขานุการ
พ.ศ. 2534-2535 บริษัท ซี แอนด์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่งเลขานุการ
พ.ศ. 2535-2537 บริษัท ซีเมนส์ เอจี เทเลคอมมูนิเคชั่น ตำแหน่งเลขานุการ
พ.ศ. 2537-2544 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดซื้อ
พ.ศ. 2544-2545 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตำแหน่งเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2545-2559 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2553-2559 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตำแหน่งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิจัย หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดประธานกรรมการจัดทําและเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ
ประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ตุลาคม พ.ศ.2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา