Single View Blog 1
อ.เขมิกา เคียงณฟ้า มานอก

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

- การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2555          ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555

พ.ศ. 2558          ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

พ.ศ. 2560          ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

พ.ศ. 2561          ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ผลงานอื่นๆ