Single User
ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

สวัสดีครับ

Biography & Citations