Single User
ผศ.สมภาศ สุขชนะ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.สมภาศ สุขชนะ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีตะวันตก

ประวัติการศึกษา

ศศม. ดนตรีศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คบ. ดนตรีสากล  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

อาจรย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก

081-9352898

Biography & Citations