Single User
นายสมควร อยู่ปากพลี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายสมควร อยู่ปากพลี

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะ / หน่วยงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขา / ฝ่าย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations