Single View Blog 1
ผศ.ดร.สิริกร โตสติ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR)
 • กรณีศึกษา (case study)
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

 

 

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

 1. C Gangjiao, T Chancharoen, S Tosati. (2024). Self-learning Ability of Freshmen in Guangxi Financial Vocational College. International Journal of New Developments in Education. 6 (2).
 2. สิริกร โตสติ, ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล, กอบกุล ชินชัยภูมิ และ ชมนภัส เพ็ญสว่าง. (2566). ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566.
 3. J Liu, S Tosati, T Chancharoen. (2023). Research on the Factors Affecting the Quality of Cross-border E-commerce Talent Cultivation and Optimization Strategies of Guangxi University of Finance and Economics. ASEAN Journal of Research. 2 (1).
 4. G Wang, S Tosati, T Chancharoen. (2023). The Relationship between Teachers' Hybrid Teaching Behaviors and Students' Learning Satisfaction in Huaihua Normal College. International Journal of New Developments in Education. 5 (18).
 5. Song Yujun1, Nuttamon Punchatree, Sirikorn Tosati. (2023). Development of a Causal Model of Factors Affecting Learner Satisfaction with Online Teaching of Primary School Students in Beijing China. Journal of Advances in Humanities Research. Vol. 2, No.2.
 6. Zi Ying, Sirikorn Tosati and Tanaput Chancharoen. (2023). A Guideline for Blended Teaching Vocational Skills Training in Post-Pandemic Era in LiShui University. วารสารบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (July-December 2022)
 7. Pairui Li, Sirikorn Tosati and Tanaput Chancharoen. (2023). Application of Saxophone to promote Singing Skill of sixth-Grade Students in Xinlu Art Center, China. วารสารบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (July-December 2022)
 8. สิริกร โตสติ. (2565). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะครูนักวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, หน้า 123-133.
 9. Xuelian Qin, Sirikorn Tosati , Tanaput Chancharoen , Nuttamon Punchatree. (2022). An Innovated Big Data Archives Management Model for Guangxi Private Colleges. วารสารบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (January-June 2022): 36-47.
 10. ฉวีวรรณ แพทย์พิบูลย์, นครินทร์ จินดารัตน์ และสิริกร โตสติ. (2565). การศึกษาประโยชน์ตามการรับรู้ของนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  สาขา 131 วัดวรดิตถาราม จ.ตราดที่ได้เรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (WP131 online1). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "พุทธศาสนาและปรัชญา: แนวคิด มุมมอง สู่สันติภาพ". คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วันที่ 1 มิถุนายน  2565., หน้า 628-636.
 11. ธัญญเนตร อ่ำบริสุทธิ์ และสิริกร โตสติ. (2565). ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5ขั้น (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่องพันธุกรรมและวิวัฒนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 "นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู้ความปกติที่เปลี่ยนไป". วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า 1790-1804.
 12. สิริกร โตสติ, ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2565). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูหลักสูตรการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Journal of Modern Learning Development. 7(1): 124-137.
 13. วิเชียร ทุวิลา, สิริกร โตสติ และชมนภัส เพ็ญสว่าง. (2564). บทเรียนการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 (Practicum1) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ใน การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 "วิจัย ยั่งยืน". ONLINE ผ่านระบบ ZOOM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ, วันที่ 12 กรกฎาคม  2564., หน้า 1-9.
 14. สิริกร โตสติ. (2564). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านการมอบหมายหน้าที่ในชั้นเรียน : กรณีกรณีศึกษารายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย". วันที่ 2 มิถุนายน 2564. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า 1790-1804.
 15. วิเชียร อินทรสมพันธ์, ศศิกัญชณา  เย็นเอง, ธนภัทร  จันทร์เจริญ, สิริกร  โตสติและฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล. (2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมภ์. 13(1): 155-166. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสกว.และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
 16. วิเชียร อินทรสมพันธ์, สิริกร  โตสติ, ธนิยา เยาดำ. (2561). การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
 17. สิริกร โตสติ. (2558). การเสริมสร้างการรู้จักตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบสอบและการประเมินแบบชื่นชม. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 18. Tosati, S., Lawthong, N. & Suwanmonkha, S. (2015). Development of an Appreciative Inquiry and Assessment Processes for Students’ Self-knowing and Self-Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 753-758. (SCOPUS and ScienceDirect databases)

 

งานที่ปรึกษานศ.ระดับปริญญาตรี

 1. เจนนิสา ลิประเสริฐ วิภาจรีย์ โฆษิตกิตติวงศ์ และสิริกร โตสติ. (2564). การศึกษาความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสตรีวิทยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3” ONLINE ผ่านระบบ ZOOM, วันที่ 19 มีนาคม 2564.
 2. ขวัญกมล นภานิวัติกุล ชนิสรา พรมโคตร และ สิริกร โตสติ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 2  (IS : Independent Study) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563.
 3. เกศินี   บุญสะอาด และ สิริกร  โตสติ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1” วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562.

รางวัลที่ได้รับ

 1. บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) คณะครุศาสตร์ พ.ศ.2565
 2. บุคลากร สพฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด (ระดับปฏิบัติการ) พ.ศ.2552
 3. ทีมงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (รางวัลชมเชย) กรมชลประทาน พ.ศ. 2550
 4. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2544

ผลงานอื่นๆ

วิทยากรและที่ปรึกษา🌱

- วิทยากรบรรยายเรื่อง"สถิติที่ใช้ในการวิจัย" ให้กับคุณครูโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 22 มีนาคม 2567  จัดโดยโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- วิทยากรถอดบทเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นเต็มรูป) นักศึกษา ค.บ.​63. วันที่ 17 มีนาคม 2567 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้” วันที่ 15 กรกฏาคม 2566 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสอนและการประเมินผล” วันที่ 15 กรกฏาคม 2566 จัดโดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน" ให้กับคุณครูโรงเรียนวัดป่าไก่ ส่วนประชานุกูล และโรงเรียนเครือข่าย สพป.ราชบุรีเขต 1 ตามโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จัดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 

- ที่ปรึกษา "คลินิควิจัย" ให้กับคุณครูโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 จัดโดยโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- วิทยากรเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2566 จัดโดยฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- วิทยากรเตรียมความพร้อมการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2566 จัดโดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- วิทยากรบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างความสามารถการประเมินผลการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ การชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง” สำหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการทั้งสังกัด สพฐ. กทม. และ สช. วันที่ 10-11 มิถุนายน 2556 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- วิทยากรบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน วันที่ 5 เมษายน 2566 จัดโดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- วิทยากรบรรยายเรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC วันที่ 23 มกราคม 2565จัดโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จฯ

- วิทยากร โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการฝึกอบรมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 วันที่ 11 ธันวาคม 2566

- วิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรณีศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 จัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

- วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญสู่ทักษะสัมมาชีพ” ณ โรงแรมเทวราช จ. น่าน โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 และ online จังหวัดเชียงราย จ.พะเยา  จ. ลำปาง วันที่ 23-24 มกราคม 2564

- วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เชิงบวกสู่ประเทศไทย 4.0” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วันที่ 18 ตุลาคม 2563

- วิทยากรบรรยายเรื่อง “CAR1 ร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้ สู่การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาผู้เรียน และ CAR4 ร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้ สู่การสรรสร้างนวัตกรรม นำพาเกื้อกูล การรู้รักสามัคคี” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยบริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน

- วิทยากรบรรยาย โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด Appreciative Inquiry ของโรงเรียนสาธิต มรภ.ภูเก็ต วันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ทเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ

- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนด้วยการรู้จักผู้เรียน” “การวิจัยในชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม” “จาก CMS (LS) สร้าง PLC สู่ SLC : เจริญจากภายใน” งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA2018) หัวข้อ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “PLC ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 จัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาข้อสอบและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อสอบและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้กับครูกทม. จัดโดยสาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่นที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  และรุ่นที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

- วิทยากรโครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน “การวิจัยในชั้นเรียน” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ธนบุรี วันที่ 13 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560