Single View Blog 1
ดร.สิริกร โตสติ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

 • การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • การวิจัยการศึกษา/วิจัยในชั้นเรียน
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

 

 

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

 1. วิเชียร อินทรสมพันธ์, ศศิกัญชณา  เย็นเอง, ธนภัทร  จันทร์เจริญ, สิริกร  โตสติและฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล. (2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสกว.และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
 2. วิเชียร อินทรสมพันธ์, สิริกร  โตสติ, ธนิยา เยาดำ. (2561). การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภา)
 3. วิเชียร อินทรสมพันธ์, สิริกร  โตสติและฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล. (2563). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูหลักสูตรการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ได้รับทุนสนับสนุนจากมรภ.-สกสว.)
 4. สิริกร โตสติ. (2563). การสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณลักษณะครูนักวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม. วันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2563. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, หน้า 1081-1091.
 5. สิริกร โตสติ. (2564). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านการมอบหมายหน้าที่ในชั้นเรียน : กรณีกรณีศึกษารายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย". วันที่ 2 มิถุนายน 2564. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า 1790-1804.

รางวัลที่ได้รับ

 1. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2544
 2. ทีมงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (รางวัลชมเชย) กรมชลประทาน พ.ศ. 2550
 3. บุคลากร สพฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด (ระดับปฏิบัติการ) พ.ศ.2552

ผลงานอื่นๆ