Single View Blog 2
ผศ.ดร.สิริกร โตสติ

บทความ

การตั้งเป้าหมายและการวัดผลด้วย OKRs (Objective and key results)
การตั้งเป้าหมายและการวัดผลด้วย OKRs (Objective and key results)
เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ (Empowerment Evaluation)
การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ (Empowerment Evaluation)
โลกเปลี่ยน🌎..เราชาวอุดมศึกษาต้องปรับ?
โลกเปลี่ยน🌎..เราชาวอุดมศึกษาต้องปรับ?