Single User
นายศิลา บรรเจิดศีล

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายศิลา บรรเจิดศีล

ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

คณะ / หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

สาขา / ฝ่าย

กองคลัง

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations