Single View Blog 1
ดร.สาวิตรี จิตบรรจง

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

วรรณคดีไทย  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

1. สาวิตรี  จิตบรรจง. (2559). พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 1 – 77 หน้า  (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  1197/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)

2. สาวิตรี  จิตบรรจง. (2561). ลีลาการเรียนรู้กับการออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทย. ใน การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่องพลวัตและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง , 7 - 10 มกราคม 2561,  เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน, หน้า 204 - 217

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ