Single User
ผศ.สถิตย์ พันวิไล

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.สถิตย์ พันวิไล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการศึกษา

วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2548)

วท.ม. จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

คำอธิบายเพิ่มเติม