Single View Blog 2
ผศ.สถิตย์ พันวิไล

บทความ

การติดเชื้อไวรัสผ่านทางเดินอาหารและผิวหนัง
การแปรรูปและการนำเสนอแอนติเจน
การก่อโรคของไวรัสและรา
ประเภทการติดเชื้อไวรัส
ไวรัสแลงยา (Langya virus)
ไข้สมองอักเสบ (Japanese encephalitis)
ไวรัสมาร์เบิร์ก
สถิตย์ พันวิไล, จรัญ ประจันบาล และวิชัย ปทุมชาติพัฒน์. (2562). ลักษณะเชิงปริมาณของพืชถิ่นเดียวและสถานการณ์ของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกรานในป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 10(2), 272-287.
สถิตย์ พันวิไล, รดีกร อัครวงศาพัฒน์, ชนิตา นภาสวัสดิ์. ฤทธิ์ต้านไวรัสเอชไอวี 1 ของสารสกัดชั้นน้ำของพืชสมุนไพรและพืชถิ่นเดียวในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 29(5), 766-778.
Panvilai, S., Napaswad, C., Limthongkul, J., and Akkarawongsapat, R. (2021). Aqueous Extracts of Thai Medicinal Plants Possess anti-HIV-1 Activity. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 27(1), 1-10.