Single View Blog 1
ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

หนังสือ

ศศิกัญชณา  เย็นเอง และรวยทรัพย์  เดชชัยศรี. (2558). การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

           ภาพเคลื่อนไหว. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด.

 

งานวิจัย

วิเชียร  อินทรสมพันธ์, ศศิกัญชณา  เย็นเอง, ธนภัทร  จันทร์เจริญ, สิริกร  โตสติ,

และฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล. (2560). การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

           วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี. ทุนวิจัยเชิงพื้นที่ท้าทายไทย,

ยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน (สกว.).

 

บทความวิจัย

กัญญารัตน์ อู่ตะเภา, พันธุล มินวงษ์ และศศิกัญชณา เย็นเอง. (2562). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม

       การขายมีดมงคลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเขาสมอคอน. ใน การประชุม

สังคมศาสตร์ วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้.

(131-142). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

วารุณี อิ่มใจ และศศิกัญชณา เย็นเอง. (2561). การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับ

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์. นครปฐม :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

S. Yenaeng, S. Saelee and W. Samai. (2018). The System Evaluation for Report Writing

       Skills of Summary by HGA-SVM with Ontology : Medical Case Study in Problem

       Based Learning. In International Conference for Science Educators and Teachers

(ISET) 2017. AIP Conf. Proc. 1923, 030057-1–030057-8;

https://doi.org/10.1063/1.5019548. Published by AIP Publishing.

ISSN: 0094-243X E-ISSN: 1551-7616., Vol. 1923, Published: Jan 5, 2018.

อินกาญจน์  เศรษฐศิวนนท์, ธนาวุฒิ  ประกอบผล และ ศศิกัญชณา  เย็นเอง. (2560). การพัฒนาระบบ

       การสอนเพื่อการเรียนรู้แบบร่วมมือกันบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต   วิชาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์.

ครุศาสตร์สาร. 11(1).

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ