Single User
ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาการพัฒนาประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 5006

Biography & Citations