Single View Blog 1
ดร.สรายุทธ คาน

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

  • กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ สิรภพ เทพพิทักษ์ และสรายุทธ คาน.  (2563).  การจัดการขยะสำหรับโรงเรียน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์.
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  (2560)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ. 21 เซ็นจูรี่.
  • กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ สิรภพ เทพพิทักษ์ ชนัดดา แสนสุข และสรายุทธ คาน.  (2558).  การจัดการขยะในโรงเรียน.  (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สหธรรมมิก.

งานวิจัย

  • สรายุทธ คาน อรพิมพ์ มงคลเคหา กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ และ จำนงค์ ตรีนุมิตร.  (2563).  การจัดการวัสดุเหลือใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
  • ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ มาลี ลิขิตชัยกุล อรพิมพ์ มงคลเคหา ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ และสรายุทธ คาน.  (2561).  การจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
  • สุวภัทร ตั้งผลพูล สรายุทธ คาน และภาษิต ทินนาม.  (2562).  การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสระยายโสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิจัย

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ