Single User
ดร.สรายุทธ คาน

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ดร.สรายุทธ คาน

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561
  • วท.ม. (สาขาวิชาวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
  • ป. บัณฑิตชั้นสูง (ความเป็นผู้นำทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
  • ป.วค. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548
  • ศศ.บ. (สาขาวิชาภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations