Single View Blog 1
อ.ศราวุฒิ สมัญญา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

หนังสือ

ศราวุฒิ สมัญญา, ปราณีต ม่วลนวล, ลักษณา เกยุราพันธ์, และจีรภรณ์ กิจเจริญ. (2563).ทักษะการ สื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู . กรุงเทพมหานคร : หจก.วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์.

ศราวุฒิ สมัญญา, ปราณีต ม่วลนวล,ลักษณา เกยุราพันธ์, และจีรภรณ์ กิจเจริญ. (2560).ภาษาและ วัฒนธรรมสำหรับครู . กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก.

วิจัย

ศราวุฒิ สมัญญา, ลักษณา เกยุราพันธ์, ลัลนา วงษ์ประเสริษ์, มงคล สมกิติกานนท์, ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์, ณรงวัฒน์ มิ่งมิตร, และ วราภรณ์ ศรีอยุธยา. (2563). การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่งเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา.

ศราวุฒิ สมัญญา,ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2564). การวิเคราะห์ทักษะชีวิตและวิชาชีพครูของนักศึกษาครูที่มาจากพหุวัฒนธรรม.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ