Single View Blog 1
อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การสื่อข่าว

ประสบการณ์การสอน

1)      หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

2)      การรายงานข่าวทางสื่อสังคมและสื่อใหม่

3)      ข่าวและการสืบค้นข้อเท็จจริง

4)      การสื่อข่าวออนไลน์

5)      สื่อมวลชนกับสังคม

6)      การเขียนสารคดี

7)      ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์

8)      การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์

9)      การศึกษาสังคมในประเด็นเศรษฐกิจและการเมือง

10)    การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณและคณะ (๒๕๖๐). การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ร่วมวิจัย)

เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณและคณะ (๒๕๖๐). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ร่วมวิจัย)

เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณและคณะ (๒๕๖๐). การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ร่วมวิจัย)

เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณและคณะ (๒๕๖๓) การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอแจ๊คการ์ดขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) (ผู้ร่วมวิจัย)

บทความวิจัย

เสาวลักษณ ศรีสุวรรณและคณะ. (2563).การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม,19(1), 18-46.

เสาวลักษณ ศรีสุวรรณและคณะ. (2562).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม,18(2), 61-78.

เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ .(2563).บรรณาธิการข่าวออนไลน์ กับกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย.วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์,24(3), 238-248.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

ผลงานการเขียนเรียบเรียง

1.เรียบเรียงหนังสือชุด “ชีวิตงามด้วยความดี” ของศูนย์คุณธรรม  5 เล่ม (ชีวประวัติในด้านต่างๆของปูชนียบุคคลของไทย) คือ

1).ชีวิตงามด้วยความดี ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

2).ชีวิตงามด้วยความดี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

3).ชีวิตงามด้วยความดี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

4).ชีวิตงามด้วยความดี ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร

5).ชีวิตงามด้วยความดี ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

2.เรียบเรียงหนังสือ “สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต ต้องล้างพิษทางอารมณ์” ให้คุณล้วนชาย ว่องวานิช เจ้าของจีรัง เฮลท์ รีสอร์ท สำนักพิมพ์ อมรินทร์ HOW-TO (การล้างพิษทางอารมณ์ด้วยสมาธิเหวี่ยง)

3.เรียบเรียงหนังสือ “ครัวแม่ ครัวลูก” ให้คุณหญิงพิมพ์ใจ คุปตะวินิจ สำนักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE (เฉพาะชีวประวัติที่เกี่ยวกับความสนใจในการทำอาหาร) และหนังสือ สเต็กโฮมเมด หนังสือ Food Work By มาดามตวง สำนักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE

4.เรียบเรียงหนังสือ “ภารกิจ DELETE กรรม” กับ เจนญาณทิพย์ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะให้คุณเจนจิรา เรียบร้อยเจริญ

5.เขียนบทความด้านสุขภาพทางเลือก และการตกแต่งบ้านให้กับวารสารด้านอสังหาริมทรัพย์  Able

6.เขียนหนังสือ เพื่อถอดองค์ความรู้ในโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้” ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

7.เรียบเรียงหนังสือ “ดร.จากกองขยะ” เรื่องราวชีวิตจริงของดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

8.เรียบเรียงหนังสือ “ 10 ชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระพุทธเจ้า” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

9. เรียบเรียงหนังสือ “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” โดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพิมพ์นานมี

10.เรียบเรียงหนังสือ “ทำตามป๊า” เรื่องราวการดูแลสุขภาพ ของคุณหว่อง ซุนซั้งสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ

11.เรียบเรียงหนังสือ “I  Feel Young” ให้กับศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพาร์กินสันและความเคลื่อนไหว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีแนวทางการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจที่คนทุกวัยควรอ่าน

12.เรียบเรียงหนังสือ “อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวาน” สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ เป็นหนังสือที่เน้นการดูแลสุขภาพของผู้หญิง เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน เพราะผู้หญิงคือ จุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว

13.เรียบเรียงหนังสือ “คู่มือป้องกันโรคไต และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตฉบับสมบูรณ์” สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ

14.เรียบเรียงหนังสือ “คู่มือพาร์กินสัน” ให้กับศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพาร์กินสันและความเคลื่อนไหว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย