Single User
อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท                   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

(2552-2555)                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน

ปริญญาตรี                   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอก

(2540-2544 )               หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 4000

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

2557-2559    คณะกรรมการ “ชมรมสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท” (ชมรมสื่อบ้านนอก) ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เพื่อร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหาและความจริงของชนบทสู่สาธารณะ

2560-2561   อนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2557-ปัจจุบัน  นักเขียนอิสระให้กับนิตยสารมิวสิคแอนด์อาร์ต (Music & Art) และเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารโอ-ลั้นลา (O-lunla)

Biography & Citations