Single User
อ.ศักดา เซะวิเศษ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ศักดา เซะวิเศษ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 4 ปี)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

อาจารย์ศักดา เซะวิเศษ

* ปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, 2546  มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา  คือ อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)

* ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา, 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา  คือ ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา (การศึกษา)

* ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ, 2546 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา คือ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (การจัดการและการประเมินโครงการ)

* ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา, 2541 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา คือ ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)

* มัธยมศึกษา ม.ต้น (ม.3), 2534 และ ม.ปลาย (ม.6) 2537 จาก โรงเรียนดารุสสาลาม ตำบลตันหยงมัส                                             อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

* ประถมศึกษา (ป.6), 2531 จาก โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 - 473 -7000 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Biography & Citations