Single View Blog 1
รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

หนังสือ

ศักดิ์เรศ ประกอบผล. (2553). การถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล. กรุงเทพฯ : อิเมจโฟกัส.

___________. (2562). การถ่ายภาพดรามาติก. กรุงเทพฯ : อิมเมจโฟกัส.

ตำรา

ศักดิ์คเรศ  ประกอบผล, ธัชกร  สุวรรณจรัส, ดิเรก อัคฮาด, จริยา  วิชัยดิษฐ, ศศิกัญวณา เย็นเอ็ง, รวยทรัพย์ เดชชัยศรี.  (2563).    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ หจก.วรานนท์  เอ็นเตอร์ไพรส์.

วิจัย

ศักดิ์คเรศ ประกอบผล. (2549). การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  เจ้าพระยา.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

________. (2553). การศึกษารูปแบบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

________. (2557). การศึกษาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนและความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา จากการฟังบรรยายเรื่ององค์ประกอบศิลป์ ประกอบภาพถ่ายมีชีวิตกับภาพถ่ายปกติ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิชาการ

ศักดิ์คเรศ ประกอบผล. (2549). “การเรียนการสอนแบบไม่มีครู.” ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 1 (ฉบับที่1).,หน้า91.

________. (2552). “รอบรู้เรื่องกล้องดิจิทัล : สิ่งที่ใช้แทนฟิล์ม.” ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 3 (ฉบับที่1)., หน้า 201.

________. (2555). “รอบรู้เรื่องกล้องดิจิทัล : ข้อพึงระวังเมื่อซื้อกล้องดิจิทัลแบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวและการดูแลรักษา.” ครุศาสตร์สาร. ที่ 5 (ฉบับที่2).

________. (2555). “AR- Media : หนังสือ 3 มิติ รูปแบบใหม่.” ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 5 (ฉบับที่2).

________. (2557). “ดรามาติกโฟโต้ : ภาพถ่ายมีชีวิต” ครุศาสตร์สาร. 8 (2) : 97-103.

________. (2561). “การประเมินนวัตกรรมการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0.” ครุศาสตร์สาร. 12 (2) : 295-311.

________.  (2562). “การถ่ายภาพ: คม ชัด ลึก.” ครุศาสตร์สาร. 13(2) : 295-308.

________.  (2563). “การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แอดดี้โมเดลและแนวคิดของกาเย่.” ครุศาสตร์สาร. 14(1) : 17-30.

________.  (2563). “การวิเคราะห์ผู้เรียน: ลีลาการเรียนรู้.” ครุศาสตร์สาร. 14(2) : 1-14.

________.  (2564). “การเข้าใจดิจิทัลกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.” ครุศาสตร์สาร. 15(1) : 1-12.

บทความวิจัย

ศักดิ์คเรศ ประกอบผล. (2553). “การศึกษารูปแบบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 4 (ฉบับที่1).

________. (2557). “การศึกษาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน   และความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จากการฟังบรรยายเรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ประกอบภาพถ่ายมีชีวิตกับภาพถ่ายปกติ.” ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 8 (1) :17-24

ภัสสร โชติสุกานต์, อำนวยเดชชัยศรี และศักดิ์คเรศ ประกอบผล. (2559). “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี”. วารสารจันทรเกษมสาร. 22(43) : 79-91.

ศุทธนุช ผาสุข, อำนวย เดชชัยศรี และศักดิ์คเรศ ประกอบผล. (2559). “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม”. วารสารจันทรเกษมสาร. 22(43) : 65-77.

ศิริกาญ แซ่อื้อ, ศักดิ์คเรศ ประกอบผล, สุริยา พันธ์โกศล, วรุตน์ พลอยสวยงาม และอำนวย เดชชัยศรี. (2562). “การพัฒนาโปรแกรมประมาณค่าสมบัติทางกายภาพของน้ำมันพืช สำหรับรายวิชาการจัดการพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 4(1) : 71-85.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ