Single User
ผศ.สหภัส อินทรีย์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.สหภัส อินทรีย์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ประวัติการศึกษา

2560-ปัจจุบัน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาศึกษา (กำลังศึกษา)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2561 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations