Single User
อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554                  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การประกอบการ)

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2548                 ครุศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations