Single View Blog 1
อ.รัตนา เทียมถนอม

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

นิเทศศาสตร์  การประชาสัมพันธ์  การสื่อสารการตลาด

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

รัตนา เทียมถนอม, อาภา วรรณฉวี, สิงห์ สิงห์ขจร, รัตนา บุญอ่วม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง และจิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2562). การพัฒนาตราสินค้ามะพร้าวอบแห้งคุณช้าง บริษัท ซันสแนค ฟู๊ดเทค จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562. (น. 151-162). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

รัตนา เทียมถนอม, ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, สิงห์ สิงห์ขจร,รัตนา บุญอ่วม , ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, รุ้งตะวัน กาญจนาภิรมย์สุข, ...จิราภรณ์ เลียงตะมะ. (2563). การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้าน้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563. (น. 198-207). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
พ.ศ. 2562-การพัฒนาตราสินค้ามะพร้าวอบแห้งคุณช้าง บริษัท ซันสแนค ฟู๊ดเทค จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. 2563-พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร