Single View Blog 1
รศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาปฐมวัย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

-การบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

-การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรใหม่พุทธศักราช 2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช 2552.

-การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน            สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย

- พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

-ความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ