Single View Blog 2
อ.ดร.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์

บทความ

World Population Trends — 2023.
“Gen Net” “IGen” “Gen Y” เพื่อการพัฒนา
รู้จักการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใน 2 นาที
“รู้จักปูนน้ำอ้อย : ปูนฉาบผนังโบราณ องค์ความรู้สำหรับ การอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญในประเทศไทยใน 2 นาที”
รู้จักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใน 2 นาที
การจัดการความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี* The Knowledge Management for Traditional Thai Mural Paintings*
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมไทย