Single User
ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา(ดนตรี) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี เอกดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations