Single View Blog 1
อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง และกฎหมาย

- ด้านนโยบายสาธารณะ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

-

ผลงานวิจัย

- การเลี้ยงปูทะเลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กำลังดำเนินการ)

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ