Single User
อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม.  การสื่อสารพัฒนาการ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศ.บ.  นิเทศศาสตร์ - วารสารศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations

งานด้านวิทยากร
วิทยากรหัวข้อ  “การสร้างสื่อนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ  (Infographic)”  ให้แก่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
          -  กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม  2
          -  กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม  3
          -  กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม  6
          -  กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม  8

วิทยากรหัวข้อ  “ทักษะการพูดในวาระต่างๆ”  ให้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กลุ่มพัฒนาหลักสูตรนักบริหาร