Single User
น.ส.ภรทิพย์ พลอาชีพ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

น.ส.ภรทิพย์ พลอาชีพ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะ / หน่วยงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สาขา / ฝ่าย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations