Single View Blog 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การตลาดดิจิทัล

การจัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างสื่อสังคมออนไลน์และการประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมการบริการ

 

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ