Single View Blog 1
อ.ปรวีณ์ โชติพิทยสุนนท์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

Applied Mathematics, Statistics, Mathematics Teaching

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย
ทัชชา. ดุมนิลม, นพรัตน์  นาหว้า และ ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์.  (2564).  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึก๋ษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3.  19 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, หน้า 886 – 897

อารยา  ตลับทอง, เบญจมาศ อยู่เลี้ยงพันธ์ และ ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์.  (2564).  “การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา”รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึก๋ษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3.  19 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, หน้า 898 - 906

เบญญา  แดงบุญเรือง, เทวี  ทาเหล็ก และ ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์.  (2563).  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึก๋ษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.  21 กุมภาพันธ์ 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, หน้า 4258 – 4266

ศศิธร  ยืนยาว, อภิญญา  นาคโสภณ และ ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์.  (2563).  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึก๋ษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.  21 กุมภาพันธ์ 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, หน้า 4267 - 4273

ดารุณี  นุ้ยแก้ว, ฉาย  สุบงกช และ ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์.  (2563).  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางมดวิทยา ”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 5E”รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึก๋ษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.  21 กุมภาพันธ์ 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, หน้า 4121 - 4126

ศรัญญา  มัธยันต์, อุบลรัตน์  โคพรม และ ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์.  (2563).  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึก๋ษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.  21 กุมภาพันธ์ 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, หน้า 4111 - 4120

ปทุมมา  จรรยา, ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์ และนันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์.  (2562).  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” รายงานการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8.  24 – 25 มกราคม 2562, มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 2005 - 2015
ชาคริต  มูฮัมหมัด และ ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์.  (2561).  “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การคิดแบบฮิวริสติกส์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึก๋ษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1.  22 กุมภาพันธ์ 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, หน้า 2941 - 2941

วีรภัทร  เผ่าพงศ์ประเสริฐ.  พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู, สมภพ  แซ่ลี้, ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์, นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์, และ กฤษฎา  สังขมงคล   (2559).  “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. ก้าวทันโลก วิทยาศาสตร์. 16(1), มกราคม-มิถุนายน 2559, หน้า 62-72.

ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์ และระวี สุวรรณเดโชชัย. (2555).  “ตัวแบบ EOQ สำหรับสินค้าที่ไม่สมบูรณ์”.  รายงานการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555. 6 – 7 กันยายน 2555, โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร, หน้า 1-4.

Porawee  Chotpitayasunon and Rawee Suwandechocahi. (2012).  “The Economic Order Quantity for Imperfect Items under a One-Time-Only and Backordered Shortages”. East-West Journal of Mathematics, a special volume 2012, p.p. 138-150.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ